Ви тут: Про бібліотеку / Правила користування бібліотекою
Українська
Русский
Monday, 27.05.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування науковою бібліотекою ХНАДУ розроблені відповідно з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, затвердженими наказом Міністерства культури та мистецтв України № 257 від 5.05.1999 р. із змінами та доповненнями, з наказом МОН України від 06.08.04 № 643 "Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації", Положенням про наукову бібліотеку ХНАДУ №34 від  06.02.2013 р.

1.2. Наукова бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно – просвітницьким підрозділом університету, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.3. Фонди Наукової бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. «Правила» є обов’язковими для виконання всіма категоріями користувачів.

2. Права користувачів

2.1. Кожний учасник навчально-виховного процесу ХНАДУ незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання має право на бібліотечне обслуговування в абонементних відділах, читальних залах бібліотеки, а також шляхом дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій ХНАДУ.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

  • безоплатно користуватися  інформацією  про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
  • одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується;
  • одержувати документи через МБА, у разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів;
  • брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки користувач подає студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році, або документ, що його замінює, знайомиться з правилами користування бібліотекою, підписує зобов'язання їх виконувати і дає відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

3.2. Користувач зобов’язаний:

  • дбайливо ставитися до бібліотечного фонду;
  • при одержанні документів перевірити кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач;
  • документи, одержані з фондів бібліотеки, повертати в установлені терміни.

4. Відповідальність користувачів

4.1. Користувачі бібліотеки несуть відповідальність в порядку, встановленому законодавством України, за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності.

4.2. В разі втрати або пошкодження документу з фонду бібліотеки, а також одержаного через МБА, користувач заміняє його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодовує його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

4.3. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Правила користування бібліотекою